Общи условия

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Хоум Йога ЕООД, с ЕИК 202505455, адрес на управление България, гр. София 1836, кв. Левски-Г, бл. 10, вх. 8, ап. 165, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от Доставчика услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1.1. Наименование на Доставчика: Хоум Йога ЕООД

2.1.2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София 1836, кв. Левски-Г, бл. 10, вх. 8, ап. 165.

2.1.3. Адрес за упражняване на дейността: България, гр. София 1836, кв. Левски-Г, бл. 10, вх. 8, ап. 165.

2.1.4. Данни за кореспонденция:office@homeyoga.bg, тел. 0898 42 22 72

2.1.4. Данни за вписване в Търговския регистър: ЕИК 202505455

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Автоматичен бот (Automatic bot) – програма, която използва мрежови услуги, предназначени за хора, с цел да извършва автоматични действия, като обработка на данни.

3.2. Бисквитки (Cookies) – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

3.3. Браузър (Browser) – софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.

3.4. Скрийнкаст (Screencast) – видео запис на действията, извършени на екран на компютър с демонстративно-учебна цел.

3.5. Уеб-паяk (Web spider) – вид автоматичен бот.

3.6. Уебсайт (Website) – сбор от свързани уеб страници, снимки, видеосъдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа.

3.7. Уеб указатели (Web beacons) – файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на ползвателите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies).

3.8. Учебни материали – видеозаписи, текст, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ от ДОСТАВЧИКА с учебна цел, като част от обучението.

3.9. Хиперлинк (Hyperlink) – електронна връзка от една уебстраница към 1) други уебстраници в същия уебсайт или 2) уебстраници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

4.1. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Услугата включва:

4.1.1. Извършване на обучение по йога, посредством специално разработени видео програми и други информационни ресурси.

4.1.2. Достъп до информационни ресурси, включително видео и аудио материали,текстови, графични, база данни, снимки и др., публикувани в уебсайта.

4.2. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

5. ЦЕНА НА УСЛУГАТА

5.1. Доставчикът предоставя Услугата срещу възнаграждение, дължимо от Ползвателя, съгласно избрания от Ползвателя абонаментен план.

5.2. Информация за различните параметри на Услугата е достъпна на уебсайта на Доставчика в Интернет.

5.3. Ползвателят заплаща цената на Услугата съобразно обявените цени от Доставчика на уебсайта му, когато Услугата се предоставя възмездно.

5.4. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата и чрез изпращане на имейл на предоставения от Ползвателя имейл адрес.

5.5. Услугата става активна за период, зависещ от абонаментния план, избран от Ползвателя. Времетраенето на услугата се отчита от числото на месеца, на която е била активирана, до същото число на месеца, в който изтича абонаментният план.

6. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

6.1. Ползвателят е длъжен да заплати таксата за Услугата, указана в уебсайта на Доставчика, следвайки инструкциите към съответния Метод на плащане, избран от Ползвателя.

7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА.

7.1. Настоящите Общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

7.2. За да използва Услугата, Ползвателят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп.

7.3. Паролата за отдалечен достъп се определя от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в страницата на Доставчика в Интернет, съобразно посочената в нея и настоящите Общи условия процедура.

7.4. С попълване на данните си и натискане на бутон “Премини към плащане” или друго изявление в смисъл на съгласие, Ползвателят декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

7.5. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването, се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

7.6. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Както и своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

7.7. Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

7.8. Договорът се сключва на български език.

7.9. Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Oбщи условия, достъпни на адрес www.homeyoga.bg, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

7.10. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение, това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

7.11. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

7.12. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. В случай че Услугата се заявява за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването й се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

7.13. За сключването на този договор, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

7.14. В случай, че Услугата се използва без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите Общи условия имат действиe от момента на първото използване на услугата или на уебсайта на Доставчика от Ползвателя до момента на преустановяване на използването.

7.15. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

7.16. Ползвателят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.

7.17. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят може да използва стандартния формуляр за отказ или да заяви недвусмислено решението си да се откаже от договора чрез недвусмислено уведомление до Доставчика на електронната поща на Доставчика. В тези случаи Доставчикът е длъжен да изпрати на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

7.18. Съгласно чл. 57, ал. 1 от Закон за защита на потребителите, ал. 7.16. от настоящите Общи условия не се прилага в случай, че услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Ползвателя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика. Изпълнението на услугите се счита за започнало и изпълнено изцяло с предоставяне на онлайн достъп до платеното видео съдържание на сайта на Доставчика чрез вход в системата от страна на Ползвателя с потребителско име и парола. Със съгласието си с настоящите Общи условия, Ползвателят се съгласява и изрично потвърждава, че знае, че ще изгуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Доставчика.

8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

8.1. Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

8.2. При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

8.3. Ползвателят се задължава при използване на уебсайта да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица до информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, които:

8.3.1. Противоречат на законите в Република България, приложими чужди закони и на добрите нрави;

8.3.2. Са с нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;

8.3.3. Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;

8.3.4. Са в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;

8.3.5. Са в нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;

8.3.6. Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или каквито и да е други средства за реклама, за които Ползвателят не е получил изрично съгласие от страна на Доставчика.

8.3.7. Съдържат компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

8.4. Забранява се посещаването на уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „уеб-паяци” или други „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт.

8.5. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

8.6. Доставчикът има право по всяко време да изменя и/или допълва материалите на сайта, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите Общи условия.

8.7. Доставчикът не е задължен да използва конкретен софтуер или софтуерна версия за предоставяне на Услугата. Доставчикът няма задължение да поддържа, променя или добавя функционалности към Услугата или към софтуера, използван за предоставяне на Услугата.

9. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

9.1. Доставчикът спира достъпа до Услугата при наличието на следните обстоятелства:

9.1.1. при наличието на непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства);

9.1.2. за времето за планирана техническа профилактика, за което ползвателите се уведомяват предварително;

9.1.3. при съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия от Ползвателите;

9.1.4. Ползвателят не е заплатил дължимата от него такса.

9.1.5. След отпадане на обстоятелствата по предходните чл. 9.1.1 до 9.1.4, достъпът до Услугата се възобновява.

9.2. В случаите по чл.9.1, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

9.3. Доставчикът прекратява достъпа до информационните и учебните услуги в следните случаи:

9.3.1. при съществено по негова преценка нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия от Ползвателите;

9.3.2. ако Ползвателят споделя своя личен профил за достъп до сайта с трети лица. Със съгласието си с настоящите Общи условия, Ползвателят изрично се съгласява да не споделя данните за достъп до своя профил с трети лица и потвърджава, че разбира, че Услугата се предоставя от страна на Доставчика персонално за всеки отделен Ползвател.

9.3.3. при прекратяване действието на Общите условия;

9.3.4. при заявление от страна на Ползвателя;

9.3.5. при изразено несъгласие от страна на Ползвателя с промените в Общите условия, отправено до Доставчика.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

10.2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

10.3. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Закона за защита на личните данни.

10.4. Във всеки момент преди, по време или след предоставяне на Услугата, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

10.5. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своята парола, може да генерира за себе си нова такава, след въвеждане на своя имейл в сайта на Доставчика. Ако имейлът същесвтува в базата с регистрирани потребители, Доставчикът изпраща на него електронно съобщение с кодиран линк за възстановяване на парола. След това Ползвателят отваря линка и има възможност да въведе нова парола.

11. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

11.1. Всички учебни материали и елементи на съдържанието на уебсайта посредством, които се предоставя Услугата, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, видеозаписи, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, скрийн кастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост, и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.

11.2. Ползвателят има неизключителното и непрехвърлимо право да използва и зарежда на екран съдържанието, свързано с предоставяне на Услугата за лични нетърговски цели.

11.3. Използването на съдържанието на уебсайта, както и на всички обекти на права на интелектуална собственост, публикувани на уебсайта HomeYoga.bg е разрешено само във връзка с предоставяне на Услугата, при запазване на всички обозначения по отношение на авторски и други права на интелектуална собственост (включително при добавяне на хиперлинк към уебсайта).

11.4. Ползвателят няма право да получава, променя или използва сорс кода на софтуера, използван за предоставяне на Услугата.

11.5. За всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на учебните материали или други информационни ресурси, предоставени във връзка с Услугата, извън указаното в чл. 11.2 и 11.3, се изисква изрично писмено разрешение на Доставчика. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта без посоченото изрично писмено разрешение на Доставчика.

11.6. При предоставяне на трети лица, използване, копиране, принтиране или възпроизвеждане на видео материали и ресурси извън допустимата лична употреба, и посоченото в настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху видео материалите и ресурсите на Доставчика предоставени като част от Услугите, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на 1000 (хиляда) лева за всяко отделно нарушение.

11.7. Разпоредбата на предходния член не лишава Доставчика от възможността на общо основание да претендира за пълния размер на претърпените вреди, надвишаващи размера на уговорената неустойка.

11.8. С приемането на тези Общи условия, Ползвателят се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при използване на уебсайта.

12. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

12.1. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да е загуби, вреди или пропуснати ползи в резултат от използване на Услугата на Доставчика. Доставчикът не гарантира, че предоставените информационни услуги са непрекъсваеми и не съдържат грешки.

12.2. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на достъп до Услугата, видео материали, информация, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни във връзка с Услугата.

12.3. Услугата и информацията на уебсайта на Доставчика, се предоставят „във вида, в който са” и Доставчикът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Ползвателя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие, в резултат на или поради използване на Услугата и информацията, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. Доставичкът няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Ползвателя.

12.4. Доставчикът не носи отговорност за непостигнати резултати или ползи от страна на Ползвателя по време и след завършване на Услугата.Доставчикът не носи отговорност за връщане на част или цялата такса за Услугата, в случай че Ползвателят не постигне очаквани от него резултати и ползи по време и след използването на Услугата.

12.5. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез уебсайта HomeYoga.bg във връзка с Услугата.

12.6. Доставчикът не гарантира незасегнатостта на уебсайта, посредством, който се предоставя Услугата от компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

12.7. Доставчикът не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, както и за тяхното съдържание и продукти, чиито хиперлинкове са достъпни посредством уебсайта HomeYoga.bg. Ползвателят носи отговорност за достъпа си до уебсайтове на трети страни, както и всички рискове, свързани с достъпа и използването на съдържание, продукти и услуги на трети страни.

12.8. Доставчикът не носи отговорност за физическото и/или психическото здраве на Ползвателя, както и за вреди, причинени върху здравето на Ползвателя, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез уебсайта HomeYoga.bg във връзка с Услугата. Информацията на този сайт не е предназначена да замества професионален медицински съвет, диагноза или лечение. Цялото съдържание, включително видеозаписи, текст, графики, снимки и информация, съдържащи се на или достъпни чрез този сайт е само за общи информационни цели. Доставчикът не дава гаранция и не поема отговорност за достоверността на информацията, съдържаща се на или достъпни чрез този уеб сайт и такава информация, подлежи на промяна без предизвестие. Доставчикът насърчава Ползвателя да потвърди за себе си всяка информация, получена от или чрез този уеб сайт с други източници и със своя лекар, особено ако се касае за медицинско състояние или лечение. Доставчикът насърчава Ползвателя да не проявява незачитане на професионален медицински съвет или да отлага търсенето на медицинска помощ заради информация, получена чрез сайта HomeYoga.bg. Доставчикът не носи отговорност за курс на лечение, диагностика или всякаква друга информация за услуги или продукти на трети страни, достъпна чрез този сайт.

13. КОМУНИКАЦИИ

13.1. Всички съобщения и уведомления, които страните си разменят, следва да бъдат писмени.

13.2. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

13.3. Писмената форма се счита за спазена и когато Доставчикът постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат за получени от Ползвателя, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

14. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

14.1. Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика и трети лица за всички директни и индиректни вреди и пропуснати ползи, включително съдебни такси и адвокатски хонорари, които са резултат от неспазване от страна на Ползвателя или лица, за които отговаря, на условията на настоящите Общи условия.

15. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

15.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на Услугата.

15.2. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок, че ги отхвърля.

15.3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията за използване на Услугата. Ползвателят на Услугата се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

15.4. Ползвателите, които използват Услугата без регистрация приемат новите Oбщи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

16. ПРЕКРАТЯВАНЕ

16.1. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

16.1.1. с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата;

16.1.2. с прекратяване на регистрацията на Ползвателя за ползване на Услугата;

16.1.3. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

16.1.4. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

16.1.5. едностранно с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

16.1.6. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

16.1.7. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

16.1.8. в случаите по чл. 8.2, 8.3 и 8.4 от тези Общи условия;

16.2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Oбщи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

17. ДРУГИ УСЛОВИЯ

17.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

17.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

17.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или административен орган.

17.4. Настоящите Общи условия влизат в сила за всeки Ползвател на сайта след 01.03.2016 г.